شنبه, 20 آبان 1396 ساعت 12:27

برگزاری دومین جلسه شورای سیاستگزاری کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران

دومین جلسه شورای سیاستگزاری کنگره علوم و مهندسی اب و فاضلاب ایران روز چهارشنبه ۱۷ ابان ۱۳۹۶ با حضور نمایندگان انجمن و دانشگاه صنعتی اصفهان و ابفای اصفهان در محل دانشگاه صنعتی برگزار شد.

در این جلسه ضمن تصویب برگزاری کنگره در نیمه دوم آبان ۱۳۹۷ مقرر شد دانشگاه صنعتی در اسرع وقت دبیران کنگره را پیشنهاد دهد. همچنین کلیات محورهای کنگره با تاکید بر بحران آب در استان اصفهان مطرح و مقرر شد در جلسه بعد جمع بندی شود. مقرر شد دبیر اجرایی برنامه زمان بندی مراحل کار در یکسال آینده را در جلسه بعد ارائه کند.