دوشنبه, 23 بهمن 1396 ساعت 21:30

برگزاری جلسه کمیته تخصصی تلفات آب انجمن آب و فاضلاب ایران

هفتمین جلسه کمیته تخصصی "تلفات آب" انجمن آب و فاضلاب ایران روز دوشنبه 23 بهمن 1396 از ساعات 8:30 الی 10:30 در محل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و با حضور کلیه اعضا تشکیل شد.

در این جلسه ابتدا گزارش اجرایی و علمی اولین همایش مدیریت مصرف و هدررفت آب توسط دکتر تابش و دکتر جلیلی ارائه شد. سپس هریک از اعضا ضمن اعلام موفقیت آمیز بودن همایش برخی از اشکالات اجرایی که می تواند در همایشهای بعدی برطرف شود ذکر کردند.

در ادامه پیشنهاد اعضا برای برنامه های کمیته در سال 1397 مطرح و مقرر شد هریک از اعضا بخشی از موارد مطرح شده را مورد بررسی دقیقتر قرار داده و به جلسه فروردین ماه برای تصمیم گیری ارائه نماید.