شنبه, 16 تیر 1397 ساعت 10:55

تشکیل هشتمین جلسه کمیته تخصصی "تلفات آب" انجمن در حضور مهندس پاکروح

به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر بین فعالیتهای کمیته تلفات انجمن و برنامه های شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، به درخواست انجمن هشتمین جلسه کمیته تخصصی "تلفات آب" انجمن روز چهارشنبه 13 تیر 1397 با حضور اعضا در حضور آقای مهندس پاکروح معاونت محترم راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در دفتر ایشان تشکیل شد. در این دیدار که مدیران محترم دفاتر مدیریت مصرف و کاهش هدررفت آب و نظارت بر بهبود روش‌هاي بهره‌برداري از آب نیز حضور داشتند ضمن ارائه گزارش فعالیتهای انجمن و کمیته تلفات آب و برنامه های آتی آنها از سوی آقای دکتر تابش، تک تک اعضای کمیته تلفات نیز زمینه های مختلف همکاری بین کمیته تلفات آب و واحدهای تابعه معاونت نظارت بر بهره برداری را به شرح زیر بیان کردند:

- ارائه دوره های آموزشی تخصصی برای مدیران و کارشناسان و تجدید نظر در سیلابس دوره های جاری

- بازنگری دستورالعملها و نشریات موجود در زمینه مدیریت مصرف و هدرفت آب و تدوین دستورالعملهای جدید مورد نیاز

- همکاری با شرکتهای آبفا از طریق نظارت بر قراردادها، گزارشات و فعالیتهای شرکتهای مشاور و پیمانکار

- جمع آوری و تدوین تجارب جهانی و کمک به شرکتهای آبفا برای کاربرد این تجاربیات با توجه به شرایط بومی هر شرکت

 

در ادامه آقای مهندس پاکروح ضمن تشریح وضعیت شرکتهای آب و فاضلاب در حوزه بهره برداری، خلاء های موجود در این حوزه را برشمردند. در پایان مقرر شد ضمن جمع بندی پیشنهادات ارائه شده و بررسی جوانب اجرایی آن، گزینه های مورد توافق از سوی معاونت نظارت بر بهره برداری تصمیم گیری و ابلاغ شود.

نماد اعتماد الکترونیکی